Dyslexiebehandeling 

Normaal gesproken is uw kind rond het zesde jaar zo ver, dat het letters kan herkennen en die kan koppelen aan klanken. Iets later leert uw kind om woorden in één keer te herkennen en dan gaat het lezen al aardig vlot. Tegelijk ontwikkelt uw kind het vermogen om ook te begrijpen wat het leest. Niet alle kinderen in groep 3 gaat het lezen even gemakkelijk af. Dat is nog geen reden om dyslexie te veronderstellen. Kinderen hebben wel extra hulp nodig. Als ze geen achterstand oplopen, voorkomt dat een hoop frustratie. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar dyslexie. Men is het er wel over eens, dat erfelijkheid een grote rol speelt.
Dyslexie ‘Geluk zit in het leren leren!’
home wie ben ik remedial teaching ondersteuning tarieven contact nuttige links
Op school is taalonderwijs een zeer belangrijk onderdeel van het aanbod. Uw kind moet veel lezen. Heel veel informatie wordt schriftelijk aangeboden. Dat betekent, dat uw (dyslectische) kind – die overigens normaal intelligent is – daar extra veel energie voor nodig heeft. Dat leidt vaak tot emotionele problemen. Hoe herkent u dyslexie? Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren.Daarom is het van belang dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes. Algemene kenmerken Hieronder volgt een aantal algemene kenmerken van dyslexie. Voor meer specifieke signalen tijdens kleutertijd, basis- en voortgezet onderwijs, verwijs ik u graag naar Signalen per leeftijdsgroep van de Oudervereniging Balans. Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben: •om het verschil te horen tussen klanken als m en n; p, t en k; s, f en g; eu, u en ui •om de klanken in volgorde te zetten, zoals bij 'dorp' en 'drop' of '12' en '21' •om de aandacht te houden bij 'klankinformatie' (gesproken woord) •met het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels •met het onthouden van vaste woordcombinaties, uitdrukkingen of gezegdes •met het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes, woordjes en jaartallen Problemen bij het lezen De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide. Problemen bij de spelling Kinderen met dyslexie maken langdurig veel spellingsfouten en hebben, om dat te voorkomen, veel steun nodig van spellingsregels. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan. Problemen bij het schrijven Kinderen met dyslexie schrijven vaak onleesbaar en maken veel doorhalingen. Bij leerlingen die wel leesbaar schrijven, valt het trage schrijftempo op.Bekijk daarnaast eens het informatieve filmpje om een indruk te krijgen wat het betekent om dyslexie (en dyscalculie) te hebben. Dyslexie is niet te “genezen”. Toch kan ik er in mijn RT-prakijk, door individuele en op maat gesneden begeleiding, voor zorgen dat uw kind het lezen en spellen weer onder controle krijgt en zich competent(er) voelt. Bovendien leer ik uw kind meerdere strategieën aan om het lezen en spellen weer leuk te maken. Want zeg nou zelf: ‘Lezen en schrijven doe je elke dag!’ Gaat uw kind op den duur echter te weinig vooruit, ondanks alle extra inspanning en begeleiding, dan kan er sprake zijn van dyslexie. Dat komt voor bij ongeveer 3% van alle leerlingen. Wat daar de oorzaak van is, is nog niet helemaal duidelijk. Men denkt aan een heel kleine afwijking in de hersenen. Die zorgt ervoor dat deze groep mensen moeite heeft met het snel herkennen van vormen en het verwerken van klanken. Gaat het op taal/leesgebied, na mijn intensieve begeleiding, niet beter dan zou uw kind voor een dyslexieverklaring in aanmerking kunnen komen. Hierin wordt namelijk precies aangegeven welke dispenserende en compenserende maatregelen op het gebied van taal/lezen op uw kind van toepassing zijn.Voor het verkrijgen van een dyslexieverklaring wordt op afspraak en in het bijzijn van ouders een dyscalculieonderzoek afgenomen door een gespecialiseerd GZ-psycholoog van het onderzoeksbureau waaraan ik verbonden ben. Terug...